Ny ferielov 2020

Hvad går den nye ferielov ud på?
Når den nye ferielov er trådt i kraft, kan man afholde sin ferie i det samme år som den optjenes. Som loven er nu, optjener man sin ferie i kalenderåret – men kan først afholde den fra maj måned i det efterfølgende kalenderår.
Hvornår træder den nye ferielov i kraft?
Loven træder i kraft den 1. september 2020. Før den træder i kraft, er der en overgangsordning fra 1. september 2019 til 31. august 2020.
Hvad går overgangsordningen ud på?
Man optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, 20 feriedage (fuldtidsansat).

 

Disse feriedage skal holdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Overgangsordningen går i korthed ud på, at ferie og feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og kommer først til udbetaling, når man når folkepensionsalderen.

Hvad bliver der af mine 25 feriedage der indefryses?

I forbindelse med den nye ferielov, bliver der etableret en central fondsordning (“Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”), der skal administrere de indeholdte feriepenge for lønmodtagerne. Værdien af de indefrosne feriedage forbliver i Astellas, så længe medarbejderen er ansat.

 

Fratræder medarbejderen, vil værdien af de indefrosne feriedage blive afregnet til Fonden.

Hvad betyder "samtidighedsferie"?
Samtidighedsferie betyder, at afholdelse af ferie kan ske i takt med at ferien optjenes. Når man har været ansat en måned, har man optjent 2,5 dages ferie (på samme måde som efter de nuværende regler), og man kan afholde de 2,5 dages ferie allerede måneden efter.

 

Den 1. september 2020 overgår vi til samtidighedsferie og kan derefter holde ferien samtidig med, at den optjenes.

Hvorfor nyt ferieår?
Det er fra regeringens side besluttet at introducere et nyt ferieoptjenings-år. Baggrunden for denne ændring er, at man ønsker at afholdelse og optjening følges ad, da der går for lang tid, før man har ferie med løn i den nuværende ordning (op til 16 måneder).

For at man kan nå at optjene nok feriedage til at holde 3 ugers sommerferie, er det nødvendigt at ændre ferieåret. Af hensyn til fleksibiliteten omkring afholdelse af ferie, har man endvidere valgt at udvide ferieafholdelsesperioden, således af ferien kan afholdes fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Det betyder, at man fra 1. september 2020 har 16 måneder til at afholde den optjente ferie.

Hvor meget ferie optjener jeg?
Du optjener fortsat 2,5 feriedag pr. måned, dvs. 30 feriedage pr. år – ligesom nu.
Feriefridagene fulgte det gamle ferieår - hvad sker der med dem?
Feriefridagene vil fremadrettet blive tilpasset, så de følger det nye ferieår og tildeles den 1. september i stedet for 1. maj.
Jeg er funktionær - hvad kommer den nye lov til at betyde for mig?
Du vil som funktionær overgå til samtidighedsferie, dvs. du overgår til at optjene og afholde din ferie sideløbende. Ændringen sker pr. 1. september 2020.
Jeg er timelønnet - hvad kommer den nye lov til at betyde for mig?
Medarbejdere, som afregnes efter time registrering vil som de eneste, også fremadrettet, få afregnet deres ferie til FerieKonto.
Hvad skal jeg gøre med min efterårsferie i år 2020? Jeg har ikke optjent ret til afholdelse af 5 feriedage under den nye ferielov?
Hvis du har været ansat i hele 2019 vil du have optjent 20 feriedage (optjent i januar – august, de resterende feriedage indefryses). Det betyder, at du kan holde optil 4 ugers sommerferie (max. 20 feriedage).

I september 2020 optjener du 2,5 dage som samtidighedsferie – og oktober måned optjener du også 2,5 feriedage hvilket betyder, at du har 5 dage til afholdelse i oktober, da MT har besluttet at du i det opstartende ferieår kan afholde op til 5 feriedage på forskud* – kun gældende i september, oktober og skal registreres i den første uge i november måned.

Hvis du har overført feriedage fra tidligere ferieår, kan disse også bruges under efterårsferien.

Derudover har du mulighed for at holde ferie på forskud, det vil sige, at den ferie, du holder, først optjenes efterfølgende.

*Feriedagene er til låns og skal ”tilbagebetales” i månederne efter de er afholdt. Altså er det muligt, at holde efterårsferie. Såfremt medarbejderen fratræder vil de lånte dage blive trukket med sidste lønudbetaling.

Hvad hvis jeg fortsat har feriedage tilgode i jan-april 2020?
Det er muligt at overføre ferie fra ferieåret 2018/2019. Hvis du har restferie ved udløbet af ferieåret 30. april 2020 – så er det muligt at overføre op til 1 uges ferie – uanset om man har overført i fra tidligere år, så er det max 5 feriedage som kan overføres.

Feriedagene kan ikke udbetales som løn, medmindre man er på barsel eller ved sygdom.

Hvorfor skal der ske indefrysning af feriedage?
Det er fra regeringens side besluttet at indefryse værdien af de feriedage, da det vil være en stor samfundsmæssig belastning, hvis alle danskere fik mulighed for at afholde ekstra ferie eller fik udbetalt værdien af ekstra feriedage.

Pengene udbetales først, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet dog tidligst 2021.

Hvad sker der med værdien af de indefrosne feriedage?
Værdien af de indefrosne feriedage afregnes til Fonden,

* ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler”. Dette vil ske når den nye ferielov træder i kraft.

*”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”er en særlig fond, der oprettes i forbindelse med den nye ferielov, til håndtering af midlerne af de indefrosne feriedage. Fonden, har til opgave at forvalte og administrere tilgodehavende feriemidler. Fonden bliver etableret under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som varetager fondens opgaver med teknisk og administrativ bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). ATP får til opgave at stå for den daglige drift af fonden. Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil få til opgave at stå for kapitalforvaltning af de Tilgodehavende feriemidler, som er indbetalt til fonden af arbejdsgivere.

Kan jeg få udbetalt de indefrosne feriedage?
Ja, når du forlader arbejdsmarkedet, men ikke før. At forlade Danmark, anses ikke som det samme, som at forlade arbejdsmarkedet. Hvis en medarbejder forlader Danmark, skal medarbejderen selv søge Fonden om udbetaling.

Når du forlader arbejdsmarkedet skal der ske anmodning om udbetaling til Fonden (“Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler”), for udbetaling af værdien af de indefrosne feriedage.

Jeg har planer om at gå på pension eller forlade Danmark i indefrysningsperioden. Får jeg værdien af de indefrosne feriedage udbetalt fra Astellas?
Ja, dagene overføres automatisk og du kan således afholde efterårsferie i oktober 2020.
Sker der ændringer med ferietillægget?
Jævnfør den nye ferielov bliver ferietillægget på 1% fremover delt i 2 udbetalinger:

  • Ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj måned.
  • Ferietillægget for perioden 1. juni til 31. august udbetales sammen med lønnen for august.

Ferietillægget vil blive udbetalt anderledes med den nye ferielov, fordi ferietillægget ikke vil kunne udbetales ved ferieårets start i et system med samtidighedsferie.

Derfor vil ferietillægget skulle udbetales enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller 2 gange årligt, dvs. for perioden fra 1. september til 31. maj vil ferietillægget blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferieåret, vil skulle udbetales sammen med lønnen for august måned.

Sker der ændring i varslingsreglerne for afholdelse af ferie?
Der sker ingen ændringer i de eksisterende varslingsregler for ferie.
Hvor kan jeg finde informationen om Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler?
Du kan læse mere omLønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler her:

https://www.ld.dk/Lonmodtagernes-Feriemidler/Om-Lonmodtagernes-Feriemidler

Du kan læse mere om regeringens aftale om ny ferielov her: https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/